Regulamin sklepu internetowego

I. PRZEPISY WSTĘPNE

 

§ 1

Sklep internetowy działa pod nazwą „ W Starym Stylu” ,dostępny pod adresem internetowym: www.wstarymstylu.eu prowadzony jest przez Spółkę  „ATOM” Sp. z o.o.  KRS: 0000389663, o kapitale zakładowym: 30.000,00 zł ( słownie: trzydzieści tysięcy złotych)NIP 6211809150., REGON: 301774094

 

§ 2

Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 3

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ranach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

 

 1. Sprzedawca – Spółka „ATOM” Sp. z o.o. , z siedzibą w Krotoszynie, przy ul. Rawickiej 5, wpisany do KRS 0000389669,

 

 1. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu za pośrednictwem Sklepu

 

 1. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, pod adresem internetowym: www.wstarymstylu.eu

 

 1. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z klientem w ramach zorganizowanego sytemu zawierania umów na umów na odległość ( w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby Środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy wyłącznie.

 

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu

 

 1. Zamówienie- oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularza

 

 1. Konto– konto klienta w sklepie- są w nim gromadzone dane podane przez klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie

 

 1. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta

 

 1. Formularz Zamówienia– interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności

 

 1. Koszyk- element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów

 

 1. Produkt- dostępna w sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem umowy Sprzedaży miedzy Klientem a Sprzedawcą.

 

 1. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie cech produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło

 

§ 4

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Rawicka 5, 63-700 Krotoszyn
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@wstarymstylu.eu
 3. Numer telefonu Sprzedawcy:512 908 881, 509 160 254, 660 715 514,
 4. Numer Rachunku Bankowego Sprzedawcy: 60 1090 1157 0000 0001 3227 3446
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie
 6. Klient może porozumiewać się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach od 8 rano do 16 popołudniu.

 

§ 5

Wymagania Techniczne

Do korzystania ze Sklepu w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarka internetowa typu:
 2. aktywne konto poczty elektronicznej ( e- mail)
 3. włączona obsługa plików cookies
 4. zainstalowany program FlashPlayer

 

§ 6

Informacje ogólne

 

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami paragrafu 7 regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania konta
 3. Ceny podane w sklepie są podane w złotych  i są cenami brutto ( uwzględniają podatek VAT)
 4. Na końcową ( ostateczną kwotę ) do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszty dostawy ( w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży
 5. Gdy charakter przedmiotu umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej ( ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu

 

 

§ 7

Zakładanie Konta w Sklepie

 

 1. Aby założyć konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko zamawiającego, adres, dane mailowe i telefoniczne do kontaktu
 2. Założenie konta w Sklepie jest darmowe
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła – ustanowionych na Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wydanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na podane adresy w paragrafie: 1

 

§ 8

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. załogować się do Sklepu ( opcjonalnie)
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia , a następnie kliknąć przycisk „ Do koszyka” ( lub równoznaczny”
 3. załogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji:
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki ( sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeżeli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć przycisk „ Zamawiam” i „płacę” oraz potwierdzić Zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie na wskazane przez Sprzedawcę konto.

 

 

 

§ 9

 

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 1. Ze względu na specyfikę Produktu oferowanego przez Sprzedawcę , którym są meble wykonywane tylko i wyłącznie ze starego odzyskiwanego drewna zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego, realizowane będą na podstawie każdorazowa złożonego zlecenia przez klienta zgodnie z jego oczekiwaniami i wymaganiami co do Produktu
 2. Z uwagi na powyższe, w szczególności ze względu na to że, żeby wykonać Produkt, należy dokonać indywidualnego zamówienia drewna i wykonać produkt zgodnie z specyfikacją zamówienia, warunkiem realizacji zamówienia jest dokonanie stuprocentowej przedpłaty na zamówiony Produkt, konto Sprzedawcy, potwierdzenie dokonanego przelewu będzie warunkiem realizacji zamówienia, którego termin oraz sposób odbioru i dostawy będzie każdorazowo indywidualnie z klientem uzgodniony.
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach sklepu

 

 

§ 10

Wykonanie Umowy Sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez klienta  Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie internetowym  zgodnie z postanowienia paragrafu 9 niniejszego regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego przyjęcie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera, co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e –mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między klientem a Sprzedawcą

 

 

 

§ 11

Prawo Odstąpienia od Umowy

 

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w paragrafie 4. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną Sprzedawca niezwłocznie przyśle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:

– w przypadku odstąpienia od Umowy, zawartej na odległość Umowę uważa się za nie zawartą

– W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

– Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało się dla niego z żadnymi kosztami,

– Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

– Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

– Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

– Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu, wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru cech i funkcjonowania Produktu.

 

 1. W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym, trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

-, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochocone zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwartego dostarczeniu

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

– o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy

– w którym cena lub  wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu od odstąpienia od Umowy

– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

– w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

-, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanych opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

– dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę

– o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy

 

§ 12

Reklamacja i gwarancja

 

 1. Umową sprzedaży objęte są wszelkie Produkty szczegółowo opisane na stronach Sklepu
 2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć  Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego  u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym
 4. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 5. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Sprzedawcy, lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
 6. Zaleca się , aby w reklamacji zawrzeć zwięzły opis wady, okoliczności ( w tym datę ) jej wystąpienia, dane klienta składającego reklamacje , oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni,.  a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 8. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysłać na adres Sprzedawcy
 9. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

 

 

§ 13

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z poza sądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych ( miejskich)rzeczników ochrony konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochropna konsumentów., Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami  internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 

– http/www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

– http/www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

– http/www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń :

a)Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego Sądu konsumenckiego , o którym mowa w art.37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji  Handlowej ( Dz.U.z 2014r, poz. 148 z późniejszymi zmianami), z wnioskiem o rozstrzygniecie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą

 1. b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. O Inspekcji Handlowej ( Dz.U. z 2004r poz. 148 z późn. Zm.) z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu miedzy Konsumentem a Sprzedawcą
 2. c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą , korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego ( miejskiego ) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów ( m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenia Konsumentów Polskich )

 

§ 14

Dane Osobowe w Sklepie internetowym

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być;
 1. a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską , Administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,
 2. b) W przypadku klienta , który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

 

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek nie podanie wskazanych w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 15

Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje klienta, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem : http;/ec.europa.eu/consumers/odr/.